Saturday, December 10, 2011

Blooming orchids


Oerstedella exasperata
Sobralia warszewiczii

Habenaria monorrhiza


Sobralia leucoxantha
Prosthechea pygmaea

Pluerothallis orchid
Masdevallia nidifica (Left) and Masdevallia chontalensis (Right)

Epidendrum radicans


The miniature-orchid, Stellilabium boylei